درخواست رزرو

560,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
ثبت درخواست رزرو رایگان است
User Profile Image
کاظم کاظم پور
کد اقامتگاه: 15383

واحد پنتهوس با ویوی کامل دریا وجنگل

مازندران ، نوشهر ، مزگاه
 • ویلا - 1 خوابه
  اتاق خصوصی
 • 2 نفر ظرفیت استاندارد
 • تخت
 • Jeya

درباره اقامتگاه

این آپارتمان درحومه شهر وبهترین آب وهوا ،چشم انداز بی نظیر همزمان دریا وجنگل

واحدی دراختیار مهمان قرارداردقوانین اقامتگاه

ساعت خروج : 12
ساعت ورود : 14
مناسب اقامت خانواده / کودکان
استعمال دخانیات مجاز است

رعایت اخلاق ورفتار اجتماعی متعارف درایام خاص و نوروز کنسلی نداریم


تقویم و قیمت

خرداد 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 27 اردیبهشت
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 28 اردیبهشت
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 29 اردیبهشت
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 30 اردیبهشت
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 31 اردیبهشت
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 1 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 2 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 3 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 4 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 5 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 6 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 7 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 8 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 9 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 10 خرداد
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 11 خرداد
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 12 خرداد
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 13 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 14 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 15 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 16 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 17 خرداد
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 18 خرداد
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 19 خرداد
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 20 خرداد
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 21 خرداد
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 22 خرداد
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 23 خرداد
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 24 خرداد
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 25 خرداد
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 26 خرداد
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 27 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 28 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 29 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 30 خرداد
  ریال 885
  مسدود رزرو شده
 • 31 خرداد
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 1 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 2 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 3 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 4 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 5 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 6 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

تخفیف دار

تیر 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 31 خرداد
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 1 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 2 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 3 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 4 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 5 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 6 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 7 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 8 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 9 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 10 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 11 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 12 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 13 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 14 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 15 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 16 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 17 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 18 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 19 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 20 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 21 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 22 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 23 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 24 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 25 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 26 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 27 تیر
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 28 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 29 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 30 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 31 تیر
  ریال 560
  مسدود رزرو شده
 • 1 مرداد
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 2 مرداد
  ریال 680
  مسدود رزرو شده
 • 3 مرداد
  ریال 680
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

م.ت : میلیون تومان

قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار