ارسال درخواست رزرو (رایگان)

116,000 تومان /
هر نفر
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
تعداد نفرات
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
برای محاسبه قیمت، تاریخ و تعداد نفرات را انتخاب نمایید.
کد اقامتگاه: 10584

بوم گردی سرای مهر گرد

یزد ، مهریز
 • بوم گردی - 2 خوابه
  دربست
 • 5 نفر ظرفیت استاندارد
  حداکثر 5 نفر
 • امکانات خواب
 • Jeya

درباره اقامتگاه

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎغ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮای ﻣﻬﺮﮔﺮد
دارای ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮم ﮔﺮدی از ﻣﯿﺮاث وﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﺰد
ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺼﻮرت ﮐﻒ ﺧﻮاب اﺳﺖ
توریست ها می توانند در پخت غذاهای سنتی و درست کردن مربا و میوه چینی و یادگیری خطاطی مشارکت داشته باشندقوانین صاحبخانه

ساعت خروج : 12:00
ساعت ورود : 14:00

تقویم و قیمت

مرداد 1400

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 26
  116
 • 27
  116
 • 28
  116
 • 29
  116
 • 30
  116
 • 31
  116
 • 1
  116
 • 2
  116
 • 3
  116
 • 4
  116
 • 5
  116
 • 6
  116
 • 7
  116
 • 8
  116
 • 9
  116
 • 10
  116
 • 11
  116
 • 12
  116
 • 13
  116
 • 14
  116
 • 15
  116
 • 16
  116
 • 17
  116
 • 18
  116
 • 19
  116
 • 20
  116
 • 21
  116
 • 22
  116
 • 23
  116
 • 24
  116
 • 25
  116
 • 26
  116
 • 27
  116
 • 28
  116
 • 29
  116
 • 30
  116
 • 31
  116
 • 1
  116
 • 2
  116
 • 3
  116
 • 4
  116
 • 5
  116

شهریور 1400

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 30
  116
 • 31
  116
 • 1
  116
 • 2
  116
 • 3
  116
 • 4
  116
 • 5
  116
 • 6
  116
 • 7
  116
 • 8
  116
 • 9
  116
 • 10
  116
 • 11
  116
 • 12
  116
 • 13
  116
 • 14
  116
 • 15
  116
 • 16
  116
 • 17
  116
 • 18
  116
 • 19
  116
 • 20
  116
 • 21
  116
 • 22
  116
 • 23
  116
 • 24
  116
 • 25
  116
 • 26
  116
 • 27
  116
 • 28
  116
 • 29
  116
 • 30
  116
 • 31
  116
 • 1
  116
 • 2
  116
قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار