قوانین لغو رزرو برای مهمان

۱- در روزهای عادی:

·       پیش از ۷۲ ساعت: ۲۰ درصد از مبلغ رزرو کسر خواهد شد.

·       پس از ۷۲ ساعت تا روز ورود: مبلغ شب اول از هزینه رزرو کسر می‌شود.

·       روز ورود و مدت اقامت: علاوه بر مبلغ مدت اقامت، مبلغ یک شب اضافه نیز از مجموع مبلغ کسر خواهد شد.

·       لغو رزرو در روزهای پیک: در روزهای پیک سفر موارد فوق به جای ۷۲ ساعت از ۵ روز محاسبه می‌شود.

۲- قوانین خاص عید:

·       پیش از ۱۵ اسفند: تمامی رزروهای بازه ۲۰ اسفند تا ۱۳ فروردین ۲۰ درصد از مبلغ رزرو کسر خواهد شد.

·       پس از ۱۵ اسفند: لغو رزروهای بازه ۲۰ اسفند تا ۱۳ فروردین مبلغی به مهمان عودت داده نمی‌شود.

۳- در صورت بروز شرایط ویژه که امکان اقامت را در شهر مقصد از بین برده باشد مانند وقوع سیل، زلزله، قرنطینه شهر، کاربر می‌تواند بدون پرداخت خسارت رزرو را لغو کند.