قوانین لغو رزرو برای مهمان

سهل گیرانه:


 • قبل از 24 ساعت: 20 درصد
 •        
 • حین اقامت: کسر  مبلغ شب اول یا مبالغ شب های سپری شده
 •        
 • ایام پیک: قبل از 3 روز: کسر 20 درصد از مبلغ رزرو - کمتر از 3 روز: کسر کل مبلغ رزرو
 • .       
 • رزرو بلند مدت (بیش از 14 روز): کسر 3 شب اول + 20 درصد شبهای باقی مانده
 •        
 • ایام نوروز: قبل از 15 اسفند 20 درصد و بعد از 15 اسفند تمام مبلغ رزرو کسر می شود
 •      

متعادل:

         
 • قبل از 72 ساعت: 20 درصد
 •        
 • بعد از 72 ساعت: کسر شب اول + 20 درصد شب های باقیمانده
 •        
 • حین اقامت: کسر مبالغ شب های سپری شده + کسر شب بعدی + 20 درصد شب های باقیمانده
 •        
 • ایام پیک: قبل از 7 روز: کسر 20 درصد از مبلغ رزرو - کمتر از 7 روز: کسر کل مبلغ رزرو
 •        
 • رزرو بلند مدت (بیش از 14 روز): کسر 5 شب اول + 20 درصد شبهای باقی مانده
 •        
 • ایام نوروز: قبل از 15 اسفند 20 درصد و بعد از 15 اسفند تمام مبلغ رزرو کسر می شود
 •      

سخت گیرانه:


 • قبل از 5 روز: کسر 20 درصد مبلغ کل
 •        
 • بعد از 5 روز: کسر مبلغ شب اول + 50 درصد شب های باقیمانده
 •        
 • حین اقامت: کسر کل مبلغ رزرو
 •        
 • ایام پیک: مبلغی عودت نمی شود
 •        
 • رزرو بلند مدت (بیش از 14 روز): کسر 7 شب اول + 20 درصد شبهای باقی مانده
 •        
 • ایام نوروز: قبل از 1 اسفند 20 درصد و بعد از 1 اسفند تمام مبلغ رزرو کسر می شود
 •    

شرایط ویژه: 

در صورت بروز شرایط ویژه که امکان اقامت را در شهر مقصد از بین برده باشد مانند وقوع سیل، زلزله و قرنطینه شهر، کاربر می‌تواند بدون پرداخت خسارت رزرو را لغو کند.