حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این سند (قرارداد) و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن در ابتدا از طریق صلح و سازش فصل خواهد شد. چنانچه اختلافات از این طریق حل‌وفصل نگردد، موضوع به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع می‌گردد.